Die 2020-poësiekompetisie is nou gesluit

Wenners: 2020-poësiekompetise (klik hier)

Top 20: 2020-poësiekompetisie (klik hier)

Algemene kompetisiereëls:

 1. Die kompetisie is oop vir enige digter, ongeag ouderdom of vorige publikasierekord. Deelnemers onder die ouderdom van 18 moet asseblief 'n toestemmingsbrief van 'n ouer/voog aan poetry@kreatio.co.za stuur.
 2. Die gedigte mag in Engels of Afrikaans geskryf word. 
 3. Slegs een gedig mag per onderwerp ingeskryf word (ongeag Afrikaans of Engels). Gedigte mag nie langer as 20 versreëls wees nie.
 4. 'n Afsonderlike inskrywingsvorm moet vir elke gedig ingevul word.
 5. Slegs aanlyn inskrywings sal aanvaar word. Vul die vorm op die webtuiste in.
 6. Geen voorheen gepubliseerde gedigte, hetsy in drukskrif of op 'n webtuiste of op sosiale media, sal aanvaar word nie.
 7. Die inskrywings is onderhewig aan keuring.
 8. Geen plagiaat sal geduld word nie. Indien die skrywer hom-/haarself daaraan skuldig maak, sal die inskrywing gediskwalifiseer word.
 9. 'n Onafhanklike paneel beoordeel die gedigte. Die beoordelaars se besluit is finaal, en geen verdere korrespondensie sal gevoer word nie. Beoordelaars, lede van die Kreatio-span en hulle families mag nie aan hierdie kompetisie deelneem nie.
 10. Geen korrespondensie sal gevoer word nadat die gedig ingedien is nie. Gedigte mag nie verander word nadat hulle ingeskryf is nie.
 11. Kreatio behou die reg voor om die wengedigte/gedigte na afloop van die kompetisie te publiseer (in watter formaat ook al). Die digter behou kopiereg en erkenning vir die gedig sal deurlopend aan die skrywer gegee word.
 12. U inskrywing in die kompetisie beteken dat u hierdie reëls aanvaar en dat u toestemming gee dat u gedig spel- en taalversorging mag ondergaan sou Kreatio besluit om u gedig te publiseer.
 13. Die sluitingsdatum is 17 April 2020 om 23:59. Geen inskrywings sal daarna aanvaar word nie. 

Pryse: 

 • 1ste plek: 50 gedrukte eksemplare van jou bundel, geborg deur Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd
 • 2de plek: 'n Kreatio-geskenkbewys ter waarde van R3 000
 • 3de plek: 'n Kreatio-geskenkbewys ter waarde van R1 500


General competition rules:

 1. The competition is open to any poet, despite your age or previous record of publication. Entrants under the age of 18 must please submit a letter of consent, signed by a parent/guardian to info@kreatio.co.za.
 2. Poems may be written in English or Afrikaans.
 3. Only one poem per topic (regardless of English or Afrikaans), not exceeding 20 lines, will be accepted.
 4. A separate entry form must accompany each entry.
 5. Only online entries will be accepted. The form can be obtained and completed on the website.
 6. No previously published poems, whether in print form or on a website or social media will be accepted.
 7. Entries are subjected to approval.
 8. No plagiarism will be tolerated. Any participant found guilty of plagiarism will be disqualified immediately.
 9. Poems will be judged by an independent panel. The judges' decision is final, and no further correspondence will be entered into. Judges, members of the Kreatio team and their families may not participate in this competition.  
 10. No correspondence will be accepted after a poem has been submitted. Poems may not be edited after they have been entered.
 11. Kreatio reserves the right to publish the winning poems/poetry (in whichever format) after the competition. Copyright is reserved by the poet and recognition will continuously be given to the author.
 12. Your entry into the competition means that you accept these rules and that you give permission for your poem to undergo editing should Kreatio decide to publish your poem.
 13. The closing date is 17 April 2020 at 23:59. No late entries will be accepted.


Prizes:

 • 1st place: 50 printed copies of your poem collection, sponsored by Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd
 • 2nd place: A Kreatio gift voucher to the value of R3 000
 • 3rd place: A Kreatio gift voucher to the value of R1 500